• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

Thống kê truy cập

674155
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
829
356
2093
665345
13368
22150
674155

Your IP: 54.162.45.157
Server Time: 2016-05-25 14:05:06

Chức năng, nhiệm vụ

 

 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

image gallery

 

Tập thể Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 

- Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập, chủ trì các hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cuộc họp chuyên đề.

 

- Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và Quyết định của UBND tỉnh, chương trình hành động của Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam và Nghị quyết Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà bình khoá 13. Chương trình phối hợp  thống nhất hành động hàng năm, 6 tháng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chương trình công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

- Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh góp ý kiến kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại tỉnh. Giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhà nước.

 

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

- Xét công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay thế các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý bộ máy giúp việc cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

- Giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên.

 

- Hướng dẫn, bảo đảm điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

- Ban hành Quyết định, Quy chế phối hợp công tác, Công văn, Kế hoạch, Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các văn bản đó.

 

- Xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật.

 

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

anh hoi nghi

Tập thể Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Ban Dân chủ - Pháp luật có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các Bộ luật trước khi ban hành và sửa đổi của Nhà nước. Phối hợp, chủ trì tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

 

- Tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân và Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân.

 

- Hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu dân cử với cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước.

 

- Tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

 

 - Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư công dân theo đúng Luật định.

 

- Phối hợp giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức, đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy ước ở khu dân cư, tổ hòa giải theo tinh thần Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 09 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thực hiện một số Điều của Pháp lệnh số 34; Hướng dẫn tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã.

 

- Tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

CỦA BAN TỔ CHỨC - TUYÊN GIÁO

 

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

ban tuyen giao

 

 

Tập thể Ban Tổ chức - Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Ban Tổ chức - Tuyên huấn có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổ chức, thi đua, huấn luyện cán bộ và công tác tuyên truyền của Mặt trận, nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Tham mưu xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, các thành viên Mặt trận, các quy chế hoạt động của Uỷ ban Mặt trận và của Ban Thường trực.

 

- Giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ quan; tham gia góp ý kiến với cấp uỷ cấp huyện trong việc sắp xếp, đề bạt, thay thế, thực hiện chính sách đối với cán bộ chủ chốt của Uỷ ban MTTQ cấp huyện.

 

- Theo dõi công tác tổ chức của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.   

 

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch huấn luyện cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện và là đầu mối giúp Ban Thường trực phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch.

 

- Giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền  các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về truyền thống lịch sử của địa phương, dân tộc, về các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì.

 

-  Tham mưu cho Ban Thường trực về công tác Thi đua - Khen thưởng. Xây dựng hướng dẫn các tiêu chí thi đua, lập kế hoạch kiểm tra để đánh giá, xếp loại, chấm điểm thi đua cho MTTQ các huyện, thành phố vào các dịp sơ kết, tổng kết cuối năm, các phong trào, kịp thời khen thưởng thường xuyên đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

 

- Tham mưu cho Ban Thường trực biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận.

 

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN PHONG TRÀO

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

ubmttq

Tập thể Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Ban Phong trào có chức năng giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, cụ thể là 2 cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động " Ngày vì người nghèo", hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

 

- Tham mưu phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai các phong trào “toàn dân về bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo vệ môi trường, các chương trình phối hợp; ATGT, PCTP - PCMT - HIV/AIDS, dự án CSSKSS, DS - KHHGĐ...

 

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các Đề án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. 

 

- Tham mưu cho Ban Thường trực về việc tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo, về dân tộc ở địa phương theo chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.  

 

- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan, các tổ chức thành viên tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng các kế hoạch trong việc vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo; các cá nhân tiêu biểu và đồng bào dân tộc thiểu số.

 

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG

 UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

tap the ubmttq

 Tập thể Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổng hợp, thông tin - lưu trữ và hành chính - quản trị, nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

- Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các thông tin đến cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lập kế hoạch công tác và điều hành, xây dựng báo cáo của Ban Thường trực hàng tháng, hàng quý, năm.

 

- Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ và giúp Ban Thường trực tổ chức, triển khai chương trình thống nhất hành động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra trong từng thời gian.

 

- Chủ trì và phối hợp với các Ban chuyên môn để chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Uỷ ban và Ban Thường trực.

 

- Giúp Ban Thường trực quản lý công tác hành chính, quản trị của cơ quan, phục vụ cho việc điều hành và quản lý công việc của Ban Thường trực.

 

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động cơ quan.

 

- Xây dựng dự toán, quản lý thu, chi tài chính, các nguồn kinh phí khác đảm bảo cho cơ quan hoạt động, quyết toán ngân sách theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

 

- Đảm bảo kỹ thuật an toàn xe đưa, đón lãnh đạo, cán bộ cơ quan đi công tác theo đúng thời gian quy định với trách nhiệm cao.

 

 

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 23/GP-STTTT, cấp ngày: (17/3/2015) - Chịu trách nhiệm chính: Xa Quốc Sự. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.852.167 - Fax : 02183.852.167)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (http://mattrantoquoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.