• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

Thống kê truy cập

2078788
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
402
433
2347
2073105
9808
17669
2078788

Your IP: 18.207.108.182
Server Time: 2021-01-21 19:07:27

Chức năng, nhiệm vụ

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY MTTQ TỈNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN MTTQVN TỈNH

1. Chức năng:

Tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và Pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

2. Nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp thống nhất hành động thời gian tới.

- Hiệp thương dân chủ cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Xét, quyết định công nhận và cho thôi làm thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh

- Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết

- Quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Tổ chức, chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm, sáu tháng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chủ trương công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố

- Xem xét công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay thế chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực các huyện, thành phố

- Tổ chức, chỉ đạo, quản lý bộ máy giúp việc của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên

- Tổ chức, hướng dẫn, bảo đảm điều kiện hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Ban hành các văn bản và kiểm tra thực hiện theo thẩm quyền

- Xét, quyết định việc khen thưởng, đề nghị kỷ luật.

-  Thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao.

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ CƠ QUAN, ỦY BAN MTTQ TỈNH

1. Công tác tổ chức

1.1. Tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương dân chủ cử, là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội; bao gồm: Người đứng đầu các tổ chức thành viên cùng cấp; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp; một số cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của MTTQ Việt Nam; một số cán bộ chuyên trách ở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương dân chủ cử trong số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực, là cơ quan đại diện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữa hai kỳ họp.

1.2. Tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Tổ chức, bộ máy của cơ quan chuyên trách là cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

- Bộ máy chuyên trách của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm có:

+ Ban Thường trực, gồm 09 đồng chí ( 01Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch, 05 UVTT kiêm trưởng các ban chuyên môn và Chánh Văn phòng)

+ Các ban chuyên môn và Văn phòng: Văn phòng; Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Dân chủ - Pháp luật; Ban Dân tộc - Tôn giáo; Ban Phong trào.

- Số lượng và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên:

+ Tổng số biên chế được giao là 24; biên chế hiện đang sử dụng là 23 cán bộ, công chức, nhân viên, trong đó có 22 công chức; 01 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP (tính trong biên chế)

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 03 đ/c, chiếm 13%; Đại học 16 đ/c, chiếm 69,5%; Cao đẳng 02 đ/c, chiếm 8,7%; Trung cấp 01 đ/c, chiếm 4,4%; Công nhân kỹ thuật 01 đ/c, chiếm 4,5%.

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, Cử nhân 10 đ/c, chiếm 43,5%; Sơ cấp 13 đ/c, chiếm 56,5 %

2. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban chuyên môn

* Ban Tổ chức

- Chức năng: Tham mưu giúp việc Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổ chức, Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, các thành viên Ủy ban Mặt trận, các quy chế hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và của Ban Thường trực.

+ Giúp Đảng đoàn, Ban Thường trực quản lý đội ngũ cán bộ chuyên trách tại cơ quan; việc sắp xếp, đề bạt, điều chuyển, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

+ Xây dựng hướng dẫn các tiêu chí thi đua, xây dựng kế hoạch kiểm tra để đánh giá, xếp loại, chấm điểm, theo dõi công tác thi đua của MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Là bộ phận thường trực công tác Thi đua- Khen thưởng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở.

 + Theo dõi công tác tổ chức cán bộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh.   

* Ban Tuyên giáo

- Chức năng: Tham mưu giúp việc Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác bồi dưỡng, đào tạo và công tác tuyên truyền của Mặt trận.

- Nhiệm vụ:

+ Phối hợp tập huấn, đào tạo cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

+ Giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của BTV tỉnh uỷ; biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận.

+ Định kỳ hàng quý tổng hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, Báo cáo, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Phối hợp xuất bản cuốn tập san công tác Mặt trận hàng tháng.

+ Theo dõi, quản lý cổng thông tin điện tử của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

* Ban Phong trào

- Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch, các văn bản,chương trình hướng dẫn các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, cụ thể là  cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh"; cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “ Vì người nghèo”.

+ Tham mưu cho Ban Thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai các phong trào, các chương trình phối hợp.

+ Tham mưu cho Ban Thường trực tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ trì.

+ Là đầu mối giúp Ban Thường trực phối hợp với Ban Chỉ đạo của tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới trong hệ thống Mặt trận.

+ Phối hợp với Hội đồng tư vấn về Văn hóa – Xã hội và Kinh tế giúp cho Mặt trận tham gia hoạt động có hiệu quả về lĩnh vực kinh tế- xã hội.

* Ban Dân chủ- Pháp luật

- Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền nhân dân.

- Nhiệm vụ:

+ Giúp Ban Thường trực tham mưu công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân giúp Ban Thường trực xây dựng Thông báo tại kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Tham mưu thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND-UBND và các cơ quan liên quan khác.

+ Là đầu mối giúp Ban Thường trực tham gia xây dựng văn bản Pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện được quy định tại Quyết định 217-QĐ/TW; Quyết định 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị.

+ Tổ chức công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp dưới thực hiện công tác Thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra; Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; quyết định của Chính phủ về giám sát đầu tư cộng đồng.

+ Phối hợp với Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, để giúp cho hoạt động của Mặt trận đạt kết quả về lĩnh vực pháp luật và tham gia xây dựng pháp luật.

* Ban Dân tộc - Tôn giáo

- Chức năng: Tham mưu giúp Ban Th­ường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Dân tộc - Tôn giáo của Mặt trận.

- Nhiệm vụ:

+ Phối hợp theo dõi, nắm tình hình, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng củađồng bào các dân tộc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 + Tham m­ưu cho Ban Th­ường trực phối hợp tuyên truyền và triển khai các chủ tr­ương chính sách Pháp luật về Tôn giáo, về dân tộc ở tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

+ Tham m­ưu giúp Ban Thư­ờng trực xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan Nhà nư­ớc có liên quan trong việc vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số.

+ Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách Pháp luật có liên quan đến đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo.Triển khai các phong trào thi đua yêu n­ước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào Tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 + Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát các cơ quan Nhà n­ước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà n­ước trong việc thực hiện chế độ, chính sách Pháp luật có liên quan đến tín ng­ưỡng, tôn giáo và công tác dân tộc của tỉnh.

+ Nắm tình hình Ng­ười Việt Nam định cư­ ở n­ước ngoài, công tác xuất khẩu lao động và Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

+ Tham mưu thực hiện Đề án 03 ngày 14/01/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV).

+ Là đầu mối giúp Ban Thường trực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện chính sách Dân tộc- Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 + Phối hợp với Hội đồng tư vấn về công tác Dân tộc và Tôn giáo, giúp cho Mặt trận tham gia hoạt động có hiệu quả về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

* Văn phòng

- Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổng hợp, thông tin - lưu trữ và hành chính - quản trị.

- Nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các thông tin đến cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Lập kế hoạch công tác và điều hành, xây dựng báo cáo của Ban Thường trực hàng tháng, hàng quý, năm, báo cáo đột xuất.

+ Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ và giúp Ban Thường trực tổ chức, triển khai chương trình thống nhất hành động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra trong từng thời gian.

+ Theo dõi và lưu trữ các loại văn bản gửi đi và văn bản đến.

+ Chủ trì và phối hợp với các ban chuyên môn để chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo cho các kỳ họp của Uỷ ban và Ban Thường trực.

+ Giúp Ban Thường trực quản lý công tác hành chính, quản trị của cơ quan, phục vụ cho việc điều hành và quản lý công việc của Ban Thường trực.

+ Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động cơ quan.

+ Xây dựng dự toán, quản lý thu, chi tài chính, các nguồn kinh phí khác đảm bảo cho cơ quan hoạt động, quyết toán ngân sách theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

+ Đảm bảo kỹ thuật an toàn về phương tiện phục vụ lãnh đạo đi công tác.

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 23/GP-STTTT, cấp ngày: (17/3/2015) - Chịu trách nhiệm chính: Trần Đức Trường. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.852.167 - Fax : 02183.852.167)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (http://mattrantoquoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.